Page 1
I: Under Colonial Rule, 1895-1945

A Village Without Doctors (muison/wu yi tsun)

 

Aboriginal Volunteers (Takasago giyutai/kaosha yiyungduei)

 

Advance-troops (senhatsu butai/hsienfa buduei)

 

Capon (yenkei/yenchi)

 

Chang, Shen-chieh (1904 - 1965; Puli)

 

Chang, Hsing-chien

 

Chang, Wei-hsien (1905 - ; Tainan)

 

Chang, Wen-huan (1909 -1978; Chiayi)

 

Chang, Wo-chun (1902-1955; Panchiao)

 

Chen, Chui-sheng (1916- ; Taichung)

 

Chen, Hsiu-hsi (1921 - 1991; Hsinchu)

 

Chen, Hsu-ku (1896 - 1965; Changhua)

 

Chen, Huo-chuan (1908 - ; Lukang)

 

Chiang, Wei-shui

 

Chou, Chin-po (1920 - ; Keelung)

 

Chu, Tien-ren (1903-1949; Wanhua)

 

Chung, Li-ho (1915-1960)

 

Decisive War Attitude (ketsusen taisei/chue-jan tai-hsi)

 

Formosa (forumosa/fu-er-mo-sa)

 

Front Line (daiichisen/di-ih-hsian)

 

Guava (sekihu/shih-liu)

 

Hsieh, Chun-mu (1902 - ; Changhua)

 

Hsing-nan newspaper (konan sinbun/hsing-nan hsin-wen)

 

Hsu, Yu-shu (1909 - ; Chiayi)

 

Huang, Chun-cheng

 

Huang, Chun-mu

 

Huang, Te Shih (1909 - ; Taipei)

 

Part I  |  Part II  |  Part III 
1 | 2 | 3 | 4
Sponsored by the Chuan Lyu Foundation
© 1997 - 2008 The Chuan Lyu Foundation All Rights Reserved