Page 1
II: Post-war Periods, 1945 - Present
Writers From China (1945 - 1949)
 

Chang, Hsiu-ya (1919 - )

 

Chang, Ai-ling (1921 - ; Shanghai)

 

Chen, Chi-ying

 

Chi , Hsien (1913 - )

 

Chu Hsi-ning (1927 - )

 

Ho Fan (1911 - )

 

Hsia Chi-an (1916 - )

 

Hsia Chih-ching (1918 - )

 

Hsieh Ping-ying

 

Hsu Chung-pei (1919 - )

 

Lei Chen

 

Liang Shih-chiu

 

Lin Hai-yin (1919 - )

 

Lin Siang-tai / Lin Heng-tai (1924 - ; Changhua)

 

Liu Hsin-huang (1915 - )

 

Mu Mu (1912 - )

 

Pan Jen-mu

 

Po Yang (1920 - )

 

Su Hsush-lin

 

Tan Tzu-hao (1912 - )

 

Wang Ping-ling

 

Yin Hsush-man (1919 - )

 

Yu Kuang-chung (1928 - )

 
 
Writers Grown up in Taiwan
 

Chang, Hsiao-yueh (1941 - )

 

Chang, Da-chung (1957 - )

 

Chang, Hsi-kuo (1944 -

 

Chang, Liang-tse / Chang Lain-Jer / L. Z. Zhang (1937 - ; Changhua)

 

 Part I  | Part II  |  Part III 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sponsored by the Chuan Lyu Foundation
© 1997 - 2008 The Chuan Lyu Foundation All Rights Reserved